O projektu

Cilj projekta je unaprijediti studijske programe Veleučilišta Velika Gorica utemeljene na standardima zanimanja i kvalifikacija, odnosno primjenom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira doprinijeti razvoju kvalitetnih studijskih programa usklađenih s potrebama tržišta rada, osobnog, društvenog i gospodarskog razvoja te socijalne uključivosti. Osim unaprijeđenih studijskih programa, projektom će se unaprijediti kvaliteta i nastavna djelatnost Veleučilišta te opremiti optometrijski laboratorij, čime Veleučilište Velika Gorica nastoji dati svoj doprinos povećanju kvalitete i relevantnosti sustava visokog obrazovanja u Hrvatskoj.

Studijske programe potrebno je stalno prilagođavati potrebama kvalitetnog obrazovanja i potrebama tržišta rada u skladu s promjenama u širem društvenom kontekstu. Uvođenjem mehanizama HKO definirani su glavni alati za osiguravanje i unapređenje kvalitete studijskih programa te se stoga nameće potreba revizije njihovih struktura i ishoda učenja, kao i načina njihova izvođenja, u svrhu poboljšanja kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti programa visokog obrazovanja, kako bi se broj studenata povećao, osobito iz skupina u nepovoljnom položaju.

Ovim projektom, kroz izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te unapređenje studijskih programa sukladno izrađenim standardima, Veleučilište Velika Gorica nastoji dati svoj doprinos rješavanju prethodno spomenutog problema, što je ujedno i svrha ovog projekta.

U projektne će se aktivnosti kao sudionici uključiti 50 nastavnika koji će proći metodološku edukaciju o definiranju ishoda učenja te ju praktično primijeniti tijekom procesa razvoja standarda kvalifikacija. Time će se dodatno razviti vještine i ojačati osobne kompetencije za izvođenje nastave, što je ujedno i dugoročan utjecaj projekta na ovu ciljnu skupinu. Ostalim projektnim aktivnostima unaprijedit će se studijski programi na temelju novorazvijenih standarda zanimanja i cjelovitih kvalifikacija te podići razina sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta i izvođenja nastave. Na taj će se način osigurati dugoročni pozitivan utjecaj projekta na drugu ciljnu skupinu projekta, odnosno Veleučilište Velika Gorica.

Projektom će upravljati Projektni tim od 8 članova: voditelj projekta, administratorica projekta, pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju (zamjenik voditelja projekta), pomoćnica dekana za kvalitetu i pročelnica odjela za nastavnu djelatnost iz Veleučilišta Velika Gorica, po 1 predstavnik svakog projektnog partnera (ukupno 2 predstavnika) te suradnik konzultant.

Održivost rezultata projekta može se sagledati kroz više aspekata: povećanje konkurentnosti Veleučilišta na europskom prostoru visokog obrazovanja; unaprjeđenje kompetencija nastavnika za izvođenje studijskog programa i projektnu nastavu; kao i unapređeni studijski program
koji će omogućiti budućim studentima stjecanje kompetencija koje će im biti potrebne na tržištu rada.

Nastavnici će kroz realizaciju projekta steći dodatna znanja o metodama poučavanja usmjerenim na ishode učenja koji studente stavljaju u centar obrazovnog procesa i osuvremeniti vlastite postojeće nastavničke kompetencija, čime će se ujedno unaprijediti ljudski potencijali i ojačati institucionalni kapaciteti Veleučilišta.

Unapređeni kurikulumi će biti javno dobro i dostupni svim zainteresiranim subjektima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini. Javna dostupnost rezultata projekta omogućiti će njihovo multipliciranje i primjenu kao modela u drugim visokoobrazovnim ustanovama.

Financijsku održivost rezultata projekta i aktivnosti osigurat će plaćanje školarine od strane studenata, nakon završetka projekta. Veleučilište u RH može svojim cijenama školarine konkurirati nižom cijenom u usporedbi s drugim visokim učilištima u Europi koja nude slične programe.
S navedenim konkurentskim prednostima osigurat će se financijska i institucionalna održivost rezultata projekta.

Mjere kojima će se postići financijska i institucionalna održivost projekta:

  1. Podnijeti zahtjev za upis izrađenih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u Registar HKO,
  2. Ishoditi dopusnicu MZO za izvođenje studijskih programa unapređenih kroz projekt,
  3. Ugovoriti dugoročnu suradnju s gospodarskim subjektima koji omogućavaju provedbu praktične nastave,
  4. Osigurati transfer znanja prema drugim obrazovnim ustanovama,
  5. Osigurati javnu dostupnost kurikuluma unapređenih kroz projekt.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Europski strukturni i investicijski fondovi www.strukturnifondovi.hr